Vårt verdigrunnlag

En barndom preget av trivsel, gode relasjoner og lek er fundamentalt.

I Kolnes barnehage skal vi møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi skal legge til rette for inspirerende lekemiljø inne og ute som bidrar til barns videre utvikling i lek og læring. Tverrfaglige prosjektarbeid gjennom året  gir barna rom for medvirkning, undring og utforskning. Barn har ulike utgangspunkt og skal få mulighet til å utvikle seg i et inkluderende miljø. Personalet er nysgjerrige på barnet og dets historie.

Verdier som demokrati, mangfold og likestilling er grunnleggende i vårt arbeid. Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse handler i vår barnehage om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati. Vi oppmuntrer og berømmer barns omsorg for hverandre. Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Gjennom barnehagedagen legger vi rette for barnas behov for fysisk omsorg, ro og hvile. Hos oss møter vi barna med varme, raushet, humor og anerkjennelse. Å bygge og vedlikeholde gode relasjoner mellom barn, personalet og foreldre er grunnleggende for barnas trivsel, glede og mestring. 

Danning

I vår barnehage ser vi dannelse som en prosess der personalet leder og veileder neste generasjon. Gjennom dannelse overføres verdier, normer, tanker, uttrykk og handlinger. Vi setter grenser, tydeliggjør våre forventinger til barna og oppmuntrer barnets positive atferd.

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som det skal være plass til i det enkelte barns utrykk. Vi skal bidra til deres tilhørighet til samfunnet, naturen og kultur. Barna skal få være med på å skape mening og være beslutningstagere ut i fra alder og modenhet. Vi skal støtte barna i deres utvikling av evne til å tenke kritisk, vurdere etisk og til å handle. Slik at de kan være med på å skape endring.

Barnehagen skal sammen med barnets hjem støtte barnets utvikling av sin sosiale kompetanse der målet er å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Vårt fokus er at alle barn har noen å leke med og oppleve vennskap. Å være en god venn setter krav til empati.

Lekens egenverdi

Å leke er barnas grunnleggende lære og livsform. Leken er arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 

Lekens egenverdi handler om lekelyst, lekeglede, fantasi, magi, undring, sprenge grenser, mestring. En skal ha god tid til leke, å være i flyten / flytsonen.

Vår oppgave er å skape rom for god lek, inspirere, møblere, finne lekerekvisitter, rigge tema og lekesoner. Vi kaller “rommet” for den 3. pedagogen. Vi legger vekt på å bruke udefinerbart lekemateriell samt tradisjonelle leker av god kvalitet for å fremme god og spennende lek.

Personalet har gode kunnskaper om lek og  er aktive og lekne. Vår roller er å veksle mellom å være medleker, regissør, observatør og  tilrettelegger.

Vi støtter barn som kan streve med å komme i lek. Vi lar barns medvirkning komme til syne i lek og omgivelser.

Vi evaluere lekemiljø og endre ved behov, ut i fra barns alder, interesser og utvikling.

Lek og læring

Prosjektarbeid – medvirkning – fordypning – former hele dagen

Ditt barns interesser og barnegruppens interesser vil komme til syne gjennom:

  • Dialog med barnet, samtaler i bringe- og hentesituasjon, 
  • Bilder og tekst i dagbok, vår hjemmeside og på Facebook
  • Innredning og bruk av uterom og innerom.
  • Prosjekter der vi viser i praksis hva vi har gjort undervegs og til slutt.
  • Aktivitetsplan / årshjul,  som vi former og dokumenterer på undervegs ut i fra barns medvirkning – bestemmer fokuset i våre prosjekter.

Barns medvirkning

I Kolnes definerer vi barns medvirkning, som vår evne til å lytte. Å lytte vil si, være åpen for andres og høre og se mer enn bare ordene. Å lytte krever konsentrasjon og interesse. Gjennom deltakelse og observasjoner opplever personalet at en spennende verden kommer frem?. Vi har valgt å arbeide med små mennesker, de gir oss stadig ny kunnskap, humor og glede.

Vi lytter til barna og gir dem ulik innflytelse etter hvilken alder de har. Mindre barn viser gjerne med kropp og gester når de ønsker å meddele seg med andre. Forskning viser at selv om vi utvikler verbalt språk, er det kroppsspråket som dominerer når vi utrykker våre følelser. Vi vil bekrefte barnets følelser og samt gi dem oppmuntring til å prøve ut nye erfaringer. Det kan være i en aktivitet eller samspill med andre barn.

Vi bruker observasjon til å kartlegge barnets interesser og deres læringsprosesser. Vi reflekterer sammen og undrer oss over det vi ser og hører. Vi stiller oss spørsmål for hvordan kan vi søke kunnskap og støtte barnet i å utvikle seg videre.

Vi jobber med FNs barnekonvensjon. I arbeidet med de største barna legger vi vekt på gode samtaler med bruk av Unicefs samtalekort og barns rettigheter. I arbeidet med de yngste barna lytter vi til barnas språk og kroppsspråk, da dette er et klart uttrykk for hvordan de har det. Vi vet at små barn uttrykker seg gjennom mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Vi tar barnets følelser på alvor. 

Prosjektarbeid fremmer barns medvirkning

Gjennom vårt arbeid i prosjekter og lek- og lekegrupper skaper vi stor plass for barns medvirkning hver dag.

I spontane dialoger, barnesamtaler enkeltvis og i gruppe, samtaler før foreldresamtaler med 4-5 åringene.

Friluftsliv og arbeid i prosjekter brukes som en felles arena for å følge opp våre 7 fagområder, skape medvirkning, inkludering og læring. 

Hvordan vi innreder og bruker uterom og inne rom påvirker barns lek, samspill og  læring. Nye “rom” med nytt materiell står klar til oppstart og bruk.