SU

Sist oppdatert 30. oktober 2018 14:36

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehageloven §4 sier:

“For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barn og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skapet er godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter §15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling utover dette.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldreråd og samarbeidsutvalget

 

I vår barnehage gjennomføres det SU møter to ganger i året. SU har også ansvar for å gjennomføre Nissefest før jul, og sommerfest i starten av Juni.

SU ledes av Karen Louise Ragnvaldsjord  – 95909409