Liten og trygg

Ordskyen til Liten og trygg viser våre verdier,
og gir dermed retning for vårt arbeid med barna.

Omsorg, danning, lek og læring

Vårt verdigrunnlag   

En barndom preget av trygghet, trivsel, utvikling, mestring, gode relasjoner og lek er fundamentalt. I Kolnes barnehage skal vi møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi skal legge til rette for inspirerende lekemiljø inne og ute, som bidrar til barns videre utvikling i lek og læring.   

Omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet, trivsel og utvikling av empati. Vi oppmuntrer og berømmer barns omsorg for hverandre. Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Gjennom barnehagedagen legger vi til rette for barnas behov for fysisk omsorg, ro og hvile. Hos oss møter vi barna med varme, raushet, humor og anerkjennelse. Å bygge og vedlikeholde gode relasjoner mellom barn, personalet og foreldre er grunnleggende for barnas trivsel, glede og mestring.   

Danning   

I vår barnehage ser vi dannelse som en prosess der personalet veileder og leder barnegruppen og enkeltbarnet. Gjennom dannelse overføres verdier, normer, tanker, uttrykk og holdninger. Det stiller krav til personalet om å være faglig oppdatert, reflektert og tydelig på hvilke verdier vi overfører til barna. Vi reflekterer sammen i personalet, sammen med barna, utfordrer, setter grenser, tydeliggjør våre forventinger og oppmuntrer barnets positive atferd.  Verdier som demokrati, mangfold og likestilling er grunnleggende i vårt arbeid. Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse handler i vår barnehage om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal støtte barna i deres utvikling av evne til å tenke kritisk, vurdere etisk og til å handle slik at de kan være med på å skape endring. Barna skal få være med på å skape mening og være beslutningstakere ut fra alder og modenhet.

Barnehagen skal sammen med hjemmet støtte barnets utvikling i å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Vårt mål er at alle barn skal ha noen å leke med og får oppleve vennskap. Å være en god venn stiller krav til empati. Vi skal derfor hjelpe barna til å vise omsorg for hverandre, gjenkjenne følelsesuttrykk og kunne sette ord på følelser. 

Et trygt barnehagemiljø

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som det skal være rom til det enkelte barns utrykk. For oss er det viktig at hvert enkelt barn opplever at det har verdi bare i kraft av å være seg selv og at hvert eneste barn er en viktig del av fellesskapet. Vi skal hindre krenkelse og ekskludering og vi skal bidra til mangfold, gjensidig, respekt, inkludering og tilhørighet i barnehagen, samfunnet, naturen og kulturen. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Dette skal komme til uttrykk i barnehagen gjennom både planlagte aktiviteter og i hverdagssituasjoner med mål om forståelse og respekt for forskjellighet. Vi skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Vi skal støtte barna i deres identitetsutvikling og bidra til at alle familier opplever at de har samme verdi, kjenner seg trygg og inkludert i vår barnehage. Personalet hos oss kjennetegnes av åpne, inkluderende, varme og kunnskapsrike fagpersoner som er oppriktig engasjert i barnet og barnets familie. 

Lek – Lekens egenverdi    

Å leke er barnas grunnleggende lære- og livsform. Leken er en arena for barnas utvikling og læring, og bidrar til sosial og språklig samhandling.  Lekens egenverdi handler om lekelyst, lekeglede, fantasi, magi, undring, teste grenser, mestring. Det skal legges til rette for at barna får nok tid til å leke, være i flytsonen. Vår oppgave som ansatte er å skape rom for god lek, sørge for inkludering, inspirere, møblere, finne lekerekvisitter, rigge tema og lekesoner. Vi kaller “rommet” for den 3. pedagogen. Vi bruker både udefinerbart lekemateriell og tradisjonelle leker av god kvalitet for å fremme god og spennende lek.  

Personalet har gode kunnskaper om lek, er aktive og lekne. Vår rolle er å veksle mellom å være medleker, regissør, observatør og tilrettelegger. Vi støtter barn som kan streve med å komme i lek, og lar barns medvirkning komme til syne i lek og omgivelser. Vi evaluerer lekemiljø og endrer ved behov utfra barnas alder, interesser og utvikling. Barns medvirkning er en naturlig del av denne prosessen. 

Barnehagen skal sammen med hjemmet støtte barnets utvikling i å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Vårt mål er at alle barn skal ha noen å leke med og får oppleve vennskap. Å være en god venn stiller krav til empati. Vi skal derfor hjelpe barna til å vise omsorg for hverandre, gjenkjenne følelsesuttrykk og kunne sette ord på følelser.  

Barns medvirkning

I Kolnes barnehage definerer vi barns medvirkning som vår evne til å lytte til og inkludere barnas innspill i planlegging, gjennomføring og evaluering.  Gjennom deltakelse og observasjoner opplever personalet at en spennende verden kommer frem. Vi har valgt å arbeide med små mennesker. De gir oss stadig ny kunnskap, humor og glede. 

Vi lytter til barna og gir dem ulik innflytelse etter hvilken alder de har. Gjennom vårt arbeid i prosjekter og lek- og lekegrupper skaper vi stor plass for barns medvirkning hver dag. I spontane dialoger, barnesamtaler enkeltvis og i gruppe. På Rocketroll har vi barnesamtaler før foreldresamtalen. Friluftsliv og arbeid i prosjekter brukes som en felles arena for å følge opp våre 7 fagområder, skape medvirkning, inkludering og læring. Hvordan vi innreder og bruker ute- og innerom påvirker barns lek, samspill og læring. Vi innreder rommene med ulikt materiell og leker etter barnegruppens behov og interesser. Slik sikrer vi progresjon. Mindre barn uttrykker seg gjerne gjennom kropp og gester. Forskning viser at selv om vi utvikler verbalt språk, er det kroppsspråket som dominerer når vi utrykker våre følelser. Vi skal bekrefte barnets følelser og oppmuntre til å utforske gjennom aktivitet eller samspill med andre barn. Vi bruker observasjon til å kartlegge barnas interesser og læringsprosesser.  Vi reflekterer sammen og undrer oss over det vi ser og hører. Vi reflekterer rundt hvordan vi kan søke kunnskap og støtte barnet i å utvikle seg videre. 

Barna skal få kjennskap til FNs barnekonvensjon og sine rettigheter. De skal kjenne til sin ytringsfrihet og medbestemmelse; at de har rett til å uttrykke seg, bli hørt og tatt på alvor i barnehagen, i familien og i samfunnet. 

Tilvenning og overganger 

Overgang fra hjem til barnehage

Kolnes barnehage startet i 2017 utviklingsarbeidet “Liten og trygg” med fokus på foreldreaktiv tilvenning. En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Vi driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart hvor målet er å skape gode relasjoner mellom barn og ansatte. Denne tilvenningen gir også foresatte god innsikt i sitt barns hverdag i barnehagen og mulighet til å bli kjent med personalet på barnets avdeling. Det gir trygghet for foresatte å ha god kjennskap til barnehagen og det miljøet barnet skal være en del av. Trygge foreldre gir trygge barn. Utviklingsarbeidet har vært svært vellykket og ble etter hvert delt og tatt i bruk i alle våre kommunale barnehager i Karmøy.

Bytte av avdeling i barnehagen

I vår barnehage har vi aldersinndelte grupper. Det er et valg vi har tatt for å kunne gi det beste omsorgs-, leke- og læringsmiljøet til enkeltbarnet og barnegruppen.

Våre avdelinger:

Sjarmtroll 0-2 år

Lykketroll 2-3 år

Rocketroll 4-6 år

Alle barna har faste ansatte på sin avdeling og vi tilstreber at hvert barn skal ha noen av sine kjente voksne gjennom hele barnehagetiden sin. Nærvær, trygghet, gode relasjoner og kunnskap om hvert barn gir trygghet for barn og foreldre. Våren og sommeren før bytte av avdeling er barna på besøk på sin kommende avdeling og deltar i lek og aktiviteter der sammen med noen fra personalet på egen avdeling.  

Overgang fra barnehage til skole

Det siste året i barnehagen er et spesielt år. Barna er opptatt av at de er eldst i barnehagen og at de skal begynne på skolen til neste år. Overgangen fra barnehage til skole er en stor forandring i barnas liv. De skal mestre nye rutiner, regler, organisering av dagen, innhold og forventninger. Det å slutte i barnehagen for å begynne på skolen er spennende, men kan samtidig være litt skummelt eller vemodig for noen. Det er vår jobb å forberede barna best mulig på denne overgangen. Kunnskap gir trygghet, og vi bruker derfor mye tid på å snakke om forventninger og hva en skole egentlig er og inneholder både konkret og faglig. Kolnes barnehage samarbeider med skolen(e) barna skal begynne på for å sikre en god oppstart. I tillegg til å ruste barna for å mestre denne store overgangen har vi, i god barnehagetradisjon, et klart og overveiende fokus på her og nå for barnas liv leves først og fremst i dette øyeblikket.   

  • “Liten og trygg” sine 6 åringer vil ha et felles vårtreff på tvers av barnehager
  • Foreldresamtale på våren for førskolebarna 
  • Overføringssamtale mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som det skal være rom til det enkelte barns utrykk. For oss er det viktig at hvert enkelt barn opplever at det har verdi bare i kraft av å være seg selv og at hvert eneste barn er en viktig del av fellesskapet. Vi skal hindre krenkelse og ekskludering og vi skal bidra til mangfold, gjensidig, respekt, inkludering og tilhørighet i barnehagen, samfunnet, naturen og kulturen. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Dette skal komme til uttrykk i barnehagen gjennom både planlagte aktiviteter og i hverdagssituasjoner med mål om forståelse og respekt for forskjellighet. Vi skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Vi skal støtte barna i deres identitetsutvikling og bidra til at alle familier opplever at de har samme verdi, kjenner seg trygg og inkludert i vår barnehage. Personalet hos oss kjennetegnes av åpne, inkluderende, varme og kunnskapsrike fagpersoner som er oppriktig engasjert i barnet og barnets familie. 

Lek – Lekens egenverdi    

Å leke er barnas grunnleggende lære- og livsform. Leken er en arena for barnas utvikling og læring, og bidrar til sosial og språklig samhandling.  Lekens egenverdi handler om lekelyst, lekeglede, fantasi, magi, undring, teste grenser, mestring. Det skal legges til rette for at barna får nok tid til å leke, være i flytsonen. Vår oppgave som ansatte er å skape rom for god lek, sørge for inkludering, inspirere, møblere, finne lekerekvisitter, rigge tema og lekesoner. Vi kaller “rommet” for den 3. pedagogen. Vi bruker både udefinerbart lekemateriell og tradisjonelle leker av god kvalitet for å fremme god og spennende lek.  

Personalet har gode kunnskaper om lek, er aktive og lekne. Vår rolle er å veksle mellom å være medleker, regissør, observatør og tilrettelegger. Vi støtter barn som kan streve med å komme i lek, og lar barns medvirkning komme til syne i lek og omgivelser. Vi evaluerer lekemiljø og endrer ved behov utfra barnas alder, interesser og utvikling. Barns medvirkning er en naturlig del av denne prosessen. 

Barnehagen skal sammen med hjemmet støtte barnets utvikling i å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Vårt mål er at alle barn skal ha noen å leke med og får oppleve vennskap. Å være en god venn stiller krav til empati. Vi skal derfor hjelpe barna til å vise omsorg for hverandre, gjenkjenne følelsesuttrykk og kunne sette ord på følelser.  

Barns medvirkning

I Kolnes barnehage definerer vi barns medvirkning som vår evne til å lytte til og inkludere barnas innspill i planlegging, gjennomføring og evaluering.  Gjennom deltakelse og observasjoner opplever personalet at en spennende verden kommer frem. Vi har valgt å arbeide med små mennesker. De gir oss stadig ny kunnskap, humor og glede. 

Vi lytter til barna og gir dem ulik innflytelse etter hvilken alder de har. Gjennom vårt arbeid i prosjekter og lek- og lekegrupper skaper vi stor plass for barns medvirkning hver dag. I spontane dialoger, barnesamtaler enkeltvis og i gruppe. På Rocketroll har vi barnesamtaler før foreldresamtalen. Friluftsliv og arbeid i prosjekter brukes som en felles arena for å følge opp våre 7 fagområder, skape medvirkning, inkludering og læring. Hvordan vi innreder og bruker ute- og innerom påvirker barns lek, samspill og læring. Vi innreder rommene med ulikt materiell og leker etter barnegruppens behov og interesser. Slik sikrer vi progresjon. Mindre barn uttrykker seg gjerne gjennom kropp og gester. Forskning viser at selv om vi utvikler verbalt språk, er det kroppsspråket som dominerer når vi utrykker våre følelser. Vi skal bekrefte barnets følelser og oppmuntre til å utforske gjennom aktivitet eller samspill med andre barn. Vi bruker observasjon til å kartlegge barnas interesser og læringsprosesser.  Vi reflekterer sammen og undrer oss over det vi ser og hører. Vi reflekterer rundt hvordan vi kan søke kunnskap og støtte barnet i å utvikle seg videre. 

Barna skal få kjennskap til FNs barnekonvensjon og sine rettigheter. De skal kjenne til sin ytringsfrihet og medbestemmelse; at de har rett til å uttrykke seg, bli hørt og tatt på alvor i barnehagen, i familien og i samfunnet. 

Tilvenning og overganger 

Overgang fra hjem til barnehage

Kolnes barnehage startet i 2017 utviklingsarbeidet “Liten og trygg” med fokus på foreldreaktiv tilvenning. En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Vi driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart hvor målet er å skape gode relasjoner mellom barn og ansatte. Denne tilvenningen gir også foresatte god innsikt i sitt barns hverdag i barnehagen og mulighet til å bli kjent med personalet på barnets avdeling. Det gir trygghet for foresatte å ha god kjennskap til barnehagen og det miljøet barnet skal være en del av. Trygge foreldre gir trygge barn. Utviklingsarbeidet har vært svært vellykket og ble etter hvert delt og tatt i bruk i alle våre kommunale barnehager i Karmøy.   

Bytte av avdeling i barnehagen

I vår barnehage har vi aldersinndelte grupper. Det er et valg vi har tatt for å kunne gi det beste omsorgs-, leke- og læringsmiljøet til enkeltbarnet og barnegruppen.                            

Våre avdelinger:

Sjarmtroll 0-2 år

Lykketroll 2-3 år

Rocketroll 4-6 år

Alle barna har faste ansatte på sin avdeling og vi tilstreber at hvert barn skal ha noen av sine kjente voksne gjennom hele barnehagetiden sin. Nærvær, trygghet, gode relasjoner og kunnskap om hvert barn gir trygghet for barn og foreldre. Våren og sommeren før bytte av avdeling er barna på besøk på sin kommende avdeling og deltar i lek og aktiviteter der sammen med noen fra personalet på egen avdeling.  

Bytte av avdeling i barnehagen

I vår barnehage har vi aldersinndelte grupper. Det er et valg vi har tatt for å kunne gi det beste omsorgs-, leke- og læringsmiljøet til enkeltbarnet og barnegruppen.

Våre avdelinger

Sjarmtroll 0-2 år

Lykketroll 2-3 år

Rocketroll 4-6 år

Alle barna har faste ansatte på sin avdeling og vi tilstreber at hvert barn skal ha noen av sine kjente voksne gjennom hele barnehagetiden sin. Nærvær, trygghet, gode relasjoner og kunnskap om hvert barn gir trygghet for barn og foreldre. Våren og sommeren før bytte av avdeling er barna på besøk på sin kommende avdeling og deltar i lek og aktiviteter der sammen med noen fra personalet på egen avdeling.