Satsingsområder

En barndom preget av trivsel, gode relasjoner og lek er fundamentalt.

I Kolnes barnehage skal vi møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi skal legge til rette for inspirerende lekemiljø inne og ute som bidrar til barns videre utvikling i lek og læring.

Tverrfaglige prosjektarbeid gjennom året  gir barna rom for medvirkning, undring og utforskning. Barn har ulike utgangspunkt og skal få mulighet til å utvikle seg i et inkluderende miljø. Personalet er nysgjerrige på barnet og dets historie.

Verdier som demokrati, mangfold og likestilling er grunnleggende i vårt arbeid. Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse handler i vår barnehage om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Velkommen til oss! 


Har du hørt Diggisangen?


Hva betyr “Liten og trygg” for barna, foreldrene og de ansatte i Karmøy kommune sine barnehager?

Liten og trygg ordskyen, er et resultat av arbeid som alle ansatte i kommunens barnehager har vært med på, å definere begrepet Liten og trygg.
Det er godt å ha en retning og ordskyen viser visjonen for arbeidet som legges ned av hver og en av de ansatte i det daglige møte med barn og foreldre.

Liten og trygg i vann, basseng og sjø

4 og 5 åringene skal ha vanntilvenning og svømmeopplæring i Vormedalshallen i samarbeid med Karmøy Svømmeklubb. I tillegg skal vi ha aktiviteter og vanntilvenning  i sjø / fjæra / vann.

Å være trygg og glad i vann, er viktig for barns svømmeferdigheter og kan være livreddende.

Hele meg

I vår barnehage har vi et pedagogisk verktøy som heter “Hele meg”. 

Målet med verktøyet er å ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp og styrke selvfølelse og individ.

I tillegg; å forebygge vold, seksuelle overgrep, og grenseoverskridelser.

Verktøyet består av en veileder til personalet og et samlingsmateriell der det er historier, tegninger og tekster som en bruker i samtaler med barn. Materiellet brukes av de to eldste gruppene.