Satsingsområder

En barndom preget av trivsel, gode relasjoner og lek er fundamentalt.

I Kolnes barnehage skal vi møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi skal legge til rette for inspirerende lekemiljø inne og ute som bidrar til barns videre utvikling i lek og læring.

Tverrfaglige prosjektarbeid gjennom året  gir barna rom for medvirkning, undring og utforskning. Barn har ulike utgangspunkt og skal få mulighet til å utvikle seg i et inkluderende miljø. Personalet er nysgjerrige på barnet og dets historie.

Verdier som demokrati, mangfold og likestilling er grunnleggende i vårt arbeid. Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse handler i vår barnehage om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Her kan du lese hele verdigrunnlaget til Kolnes barnehage

Liten og trygg

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Velkommen til oss! 


Har du hørt Diggisangen?


Hva betyr “Liten og trygg” for barna, foreldrene og de ansatte i Karmøy kommune sine barnehager?

Liten og trygg ordskyen, er et resultat av arbeid som alle ansatte i kommunens barnehager har vært med på, å definere begrepet Liten og trygg.
Det er godt å ha en retning og ordskyen viser visjonen for arbeidet som legges ned av hver og en av de ansatte i det daglige møte med barn og foreldre.

Liten og trygg i vann, basseng og sjø

4 og 5 åringene skal ha vanntilvenning og svømmeopplæring i Vormedalshallen i samarbeid med Karmøy Svømmeklubb. I tillegg skal vi ha aktiviteter og vanntilvenning  i sjø / fjæra / vann.

Å være trygg og glad i vann, er viktig for barns svømmeferdigheter og kan være livreddende.

Hele meg

I vår barnehage har vi et pedagogisk verktøy som heter “Hele meg”. 

Målet med verktøyet er å ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp og styrke selvfølelse og individ.

I tillegg; å forebygge vold, seksuelle overgrep, og grenseoverskridelser.

Verktøyet består av en veileder til personalet og et samlingsmateriell der det er historier, tegninger og tekster som en bruker i samtaler med barn. Materiellet brukes av de to eldste gruppene.

Film

2-3 åringene skal lage film om dyr, innsekter og natur.

Friluftsliv

I barnehagen har vi vår egen skog og rikholdige fauna og plante og insektsliv. Vi har egen gapahuk med bålplass i, hvor vi griller mat og spiser lunsj. Noen hundre meter fra barnehageporten i skogen, har vi vår egen Lavvo med både grillgruve og pelletsovn. Dette området er tilgjengelig for alle gruppene våre året rundt. Med pelletsovn kan vi varme opp lavvoen og lage mat inne. 

Personalet i barnehagen har gjennom mange år spesialisert seg på å lage sunn og god mat ute i naturen på primus, eller over gruven vår i lavvoen.  Vi ønsker at barna skal få gode naturopplevelser i nærområdene her på Kolnes, hvor matlaging ute er en viktig del av denne opplevelsen.

På Kolnes er det mange fine turområder som barnehagen benytter året rundt. Vi har heier, skog og en ny tursti i umiddelbar nærhet. Barna får delta på ukentlige turer i nærmiljøet gjennom hele året, og erfare hvordan naturen endrer seg etter årstidene. Vi studerer planter, trær, dyr, fugler og insekter på turene våre.

Rocketroll og førskolegruppen

På Rocketroll er barna 4-6 år. Førskolegruppen er en del av Rocketroll. Vi er opptatt av å skape et inkluderende, inspirerende og humoristisk miljø som grunnlag for gode relasjoner og utvikling. Barnas medvirkning til innhold gjennom deres innspill og interesser er viktig for oss. Det gjør at vi ofte jobber prosjektbasert. Vi har også en fast struktur gjennom året som ivaretar faste, årlige tema knyttet til årstider, høytider, merkedager og satsningsområder.

Tilbudet til de eldste barna i Kolnes barnehage kaller vi for førskolegruppen.  Det siste året i barnehagen er et spesielt år. Barna er opptatt av at de er de eldste i barnehagen og at de skal begynne på skolen til neste år. Overgangen fra barnehage til skole er en stor forandring i barnas liv. De skal mestre nye rutiner, regler, organisering av dagen, innhold og forventninger. Det å slutte i barnehagen for å begynne på skolen er spennende, men kan samtidig være litt skummelt eller vemodig for noen. Det er vår jobb å forberede barna best mulig på denne overgangen.

Kunnskap gir trygghet og vi bruker derfor mye tid på å snakke om forventninger og hva en skole egentlig er og inneholder både konkret og faglig. Kolnes barnehage samarbeider med skolen(e) barna skal begynne på for å sikre en god oppstart. I tillegg til å ruste barna for å mestre denne store overgangen, har vi et klart og overveiende fokus på her og nå, i god barnehagetradisjon, for barnas liv leves først og fremst i dette øyeblikket.  

Vårt mål er at barna i Kolnes barnehage skal gå ut fra barnehagen med sterk tro på seg selv og egne evner, at vi har klart å vedlikeholde og oppmuntre deres naturlige nysgjerrighet og lyst til å lære, at de er trygge på sin egen og andres verdi, at de har høy lekekompetanse, deltar i fellesskapet på en god måte og har opparbeidet seg gode samspills- og kommunikasjonsevner. Da kan de klare alt, både på skolen og i livet ellers. For å oppnå dette jobber vi kontinuerlig med å skape og bygge videre på gode relasjoner, har et gjennomtenkt innhold med faglig forankring og er proaktive. Det skal være trygt, godt og utviklende å være i barnehagen. Vi ser at felles referanser hos barna i lek og personalets evne til å skape begeistring og tilrettelegge for et godt og variert lekemiljø med inkludering, mestring og godt samspill som viktige verdier, gir trygghet og rom for utvikling på alle områder.

Vi mener at tverrfaglige prosjektarbeid der alle får mulighet til å bidra utfra sin utvikling og erfaring er den beste måten å legge til rette for barnas mestringsfølelse og utvikling. Gjennom felles prosjekter får barna felles referanser som brukes videre i leken og skaper samhold i gruppen. Vi er opptatt av barnas indre motivasjon til å lære som gjerne oppstår gjennom naturlig nysgjerrighet, undring, lek og praktisk erfaring.

Vikingprosjekt

Vi jobber derfor med et tverrfaglig vikingprosjekt som skal gå gjennom hele året. Det har som mål at barna skal få kunnskap om vikingene som del av vår historie med tilknytning til nærområdet. Vi skal få kunnskap om vikingenes levemåte, kultur, høytider, samfunnsroller, runer, språk, symboler og norrøn mytologi. De skal få kjennskap til det historiske området på Avaldsnes, bosted, verktøy, arkeologiske utgravinger, transportmidler, håndverk, pil og bue, skjold, sverd, klær, smykker, utstyr, husdyr, dyrking av mat og urter. Vi har inngått et samarbeid med Nordvegen historiesenter som skal legge til rette for besøk på museet, samt mulighet til å delta i ulike aktiviteter som «Fiske Midgardsormen» og «Være arkeolog for en dag». Prosjektet avsluttes med et besøk på Vikingfestivalen på Bukkøy i juni.

Trampoline aktivitetshefte inngår som en del av førskolegruppens skoleforberedende aktiviteter. Barna får utdelt hvert sitt hefte der de får jobbe med ulike matematiske, språklige og problemløsende oppgaver som gjøres delvis skriftlig og delvis gjennom mer praktiske aktiviteter. Disse oppgavene ligner mye på de oppgavene som brukes i første klasse på skolen. 

Nærmiljø og samfunn

På Rocketroll har vi ukentlige turer til skog og mark i nærområdet. Vi har også turer til strand og sjø med fokus på livet i fjæra og bondegårdsbesøk på våren. De eldste barna er godt kjent med barnehagens innhold og rutiner, i tillegg til barnehagens områder ute og inne. Vi merker at mange begynner å bli klare for å erobre verden utenfor barnehageportene. Førskolegruppen drar derfor også på turer med buss eller taxi til Dokken museum, Kringsjå, utvalgt lokal kunstutstilling og bibliotek. 

Vanntilvenning i svømmehall med sertifiserte svømmelærere er et tilbud vi gir barna på Rocketroll. Dette handler både om barnas trivsel og trygghet i vannet og kan også være livreddende.

Årlige tradisjoner for førskolegruppen

Julevandring i Norheim kirke er en årlig juletradisjon for førskolegruppen.

Førskolegruppen inviteres til å overnatte i barnehagen før sommeren sammen med noen fra personalet på samme avdeling. Her blir det ordentlig pyjamasfest med aktiviteter og meny som bestemmes av barna på forhånd. For noen kan det være første gang de overnatter borte fra hjem/familie, og da kan det oppleves trygt at det skjer et sted de kjenner godt sammen med kjente voksne. 

Det er sommeravslutning for førskolegruppen internt i barnehagen med høytidelig seremoni og overrekking av blomster, diplom og gave i juni.